How do teachers become knowledgeable and confident in classroom management? - Insights from a pilot study

Teaching in Focus is een goed leesbare samenvatting van belangrijke OESO-rapporten. In deze editie wordt aandacht besteed aan de eerste resultaten van de studie naar Innovating Teaching for Effective Learning (ITEL).

ITEL is een onderzoek wat inzoomt op de aard, functie en ontwikkeling van de pedagogische kennis van leraren. Het doel van het ITEL-onderzoek is om de aard van de pedagogische kennis van leraren beter te begrijpen. Hiermee beoogt de OESO beleidsmakers te informeren of de vaardigheden van leraren moeten worden verbeterd.

De kennisbasis van de leraren wordt in dit onderzoek in een bredere context geplaatst en vervolgens wordt nagegaan hoe deze wordt gevormd en hoe het verandert in de loop der tijd.

ITEL onderzoekt ook leermogelijkheden in de lerarenopleiding, waaronder de onderwijspraktijk en professionele ontwikkeling, motivationele factoren en prikkels voor het kiezen van het beroep.

 

De eerste resultaten uit de studie laten zien dat leraren en leraren in opleiding meer kennis hebben over “classroom management” dan kennis over andere gebieden van het leerproces zoals de lesmethodes en de lesplanning. “Classroom management” verwijst naar de acties die leraren ondernemen om een succesvolle leeromgeving te faciliteren, en het is daarmee één van de dimensies van pedagogische kennis die wordt onderzocht middels ITEL. De resultaten uit de studie suggereren ook dat hoe meer leraren leren over het classroom management, hoe meer zelfvertrouwen zij hebben over het beheersen van het leerproces van hun leerlingen in het algemeen. Daarnaast lijkt “classroom management” een grote impact te hebben op de zelfdoeltreffendheid van leraren.

De resultaten uit ITEL sluiten aan bij de uitkomsten van Talis 2013, die laten zien dat het merendeel van de leraren aangeeft storend gedrag in de klas te kunnen beheersen, maar ook dat 13% van de onderwijstijd en leertijd in een gemiddeld klaslokaal verloren is gegaan aan het handhaven van de orde. Daarnaast geven leraren aan dat ze een sterke behoefte hebben aan professionele ontwikkeling met betrekking tot klasbeheer.

Hoe de methode van ITEL werkt en wat andere inzichten uit de studie hebben opgeleverd leest u hier.