International Teaching Summit 2017

Afgelopen jaar vond in maart het 7e International Summit on the Teaching Profession (ISTP) plaats in Edinburgh. Tijdens deze top kwamen leraren, schoolleiders, beleidsmakers, onderwijsbonden en experts uit de best presterende landen samen om ideeën over effectieve maatregelen in het onderwijs uit te wisselen.

 

Deze landen zijn tevens ook de landen met de meest innovatieve onderwijssystemen. De top dient als een platform om te zoeken naar het meest effectieve lerarenbeleid en mondt uit in best-practises die door andere landen kunnen worden overgenomen. Het thema van dit jaar luidde “Empowering and Enabling Teachers to Deliver Greater Equity and Improved Outcomes for All”, dus hoe kunnen leraren ondersteund worden om (nog) effectiever te zijn in hun vak zodat hun leerlingen zich optimaal ontwikkelen en kunnen excelleren? Het succes van de ISTP ligt gelegen in het feit dat ook de moeilijke en controversiële kwesties aan bod komen. De input voor de discussies wordt geleverd door een groot internationaal achtergrondrapport van OESO. Hiervoor is onder andere geput uit Talis 2013.

 

Het eerste deel van het rapport gaat over “Professional learning and development to support teachers’ work”, waarvoor de onderzoeksresultaten van Talis 2013 zijn benut. Zo valt in het rapport te lezen dat het belangrijk is om het beroep van de leraar verder te professionaliseren om de maatschappelijke status van de leraar te verbeteren. Uit Talis 2013 kwam naar voren dat in veel landen leraren van mening zijn dat hun beroep weinig status heeft. Reflecterend hierop heeft de OESO onlangs ook een nieuwe studie uitgevoerd die het groeiende belang van dit onderwerp voor beleid onderbouwt. 

 

In het tweede deel van het rapport komen de veranderingen aan bod die de decentralisaties van onderwijsverantwoordelijkheden met zich mee hebben gebracht. De complexe governance structuren en de toename van het aantal stakeholders hebben hun impact op de kwaliteit van het onderwijssysteem. Effectief bestuur hangt onder andere af van het gebruik van resultaten die in studies naar voren zijn gekomen. In het rapport van ISTP worden vervolgens voorbeelden gegeven van gebieden waarop onderzoek de beleidsontwikkeling omtrent onderwijs kan stimuleren. Hierbij komt onder andere het debat over te grote klassen aan de orde. De resultaten van Talis 2013 nuanceren dit debat, omdat deze aantonen dat niet de grootte van de klassen invloed heeft op de werktevredenheid van leraren, maar juist het type leerlingen in een klas.

 

In het laatste deel van het rapport wordt gesproken over het streven naar de continuïteit van de succesvolle aanpak om te komen tot kwalitatief goed onderwijs voor iedereen. De gemeenschappelijke uitdagingen die dit met zich mee brengt, ook in armere regio’s, worden in dit deel van het rapport besproken. De ervaringen van leraren zijn binnen dit sub-thema van groot belang, bijvoorbeeld wanneer het gaat om het ondersteunen van leerlingen met een minder hoge sociaaleconomische achtergrond. En deze ervaringen van leraren zijn binnen de OESO-landen ook weer erg verschillend, blijkt uit Talis 2013.

 

Talis 2013 heeft een grote bijdrage geleverd aan het inhoudelijke rapport van de OESO dat als basis diende voor de discussies tijdens de ISTP in Edinburgh. Klik voor het volledige rapport hier.