Tweede deel internationale resultaten TALIS 2018 gepubliceerd

De OESO heeft vandaag het tweede deel van het internationale rapport gepubliceerd. Het rapport kunt u vinden op de website van de OESO (zie hier).

Lees meer

De OESO beoordeling van schoolvoorzieningen: Samen werken en leren

Op 14 november 2019 heeft de OESO haar rapport over de voorzieningen van de school uitgebracht. Het effectief gebruik van voorzieningen is een beleidsprioriteit van alle landen die bij de OESO zijn aangesloten. Dit rapport verkent hoe voorzieningen kunnen worden bestuurd, verspreid, gebruikt en beheerd om de kwaliteit, gelijkheid en efficiëntie van het onderwijs te verbeteren. U kunt het rapport hier downloaden.

Lees meer

Talis bijeenkomst ministerie OCW, internationale onderzoek deel 1

Afgelopen dinsdag 1 oktober vond bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een bijeenkomst plaats voor het eerste deel van het internationale Talis onderzoek. Tijdens deze bijeenkomst gaven de onderzoekers van het Nederlandse consortium bestaande uit de Erasmus Universiteit, MOOZ Onderzoek en Ecorys, een presentatie over een deel van de eerste resultaten. Ter afsluiting stelden de aanwezige partijen uit het onderwijs goede vragen en vond er een interessante discussie plaats. De presentatie is hier in te zien.

Lees meer

Vlaams nationaal Talis-rapport - deel 1

Vlaanderen heeft een uitgebreid nationaal rapport uitgebracht over het eerste deel van de Talis-uitkomsten. Voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs wordt regelmatig een vergelijking gemaakt met Nederland. Zie hier voor de eerste volume van het Vlaams nationaal rapport. Het tweede deel wordt tegelijkertijd met het tweede deel van het internationale rapport van de OESO uitgebracht in maart 2020.

Lees meer

Eerste deel TALIS 2018 gepubliceerd

De OESO heeft vanochtend het eerste deel van het internationale rapport gepubliceerd. Het rapport kunt u vinden op de website van de OESO (zie hier).

Lees meer

Kamerbrief ministerie OCW over TALIS

Vandaag is tevens de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de eerste uitkomsten van TALIS.

Lees meer

Schoolterugkoppeling eerste resultaten TALIS uiterlijk 26 juni gedeeld

De eerste resultaten van TALIS 2018 worden op 19 juni aanstaande gepubliceerd. Naast de rapportage die opgeleverd wordt door de OESO, ontvangen de deelnemende scholen een terugkoppeling van hun individuele resultaten ten opzichte van het gemiddelde. Deze terugkoppeling wordt in de week na het publiceren van de OESO-rapportage verstuurd. Vanwege de grote groep scholen, worden de rapportages gefaseerd verstuurd. Als u hebt deelgenomen, kunt u uw schoolrapportage uiterlijk 26 juni verwachten. 

Lees meer

Een vliegende start: verbetering van het stelsel van initiële lerarenopleidingen

Het is belangrijk dat landen een goed stelsel van initiële lerarenopleidingen ontwikkelen en onderhouden om ervoor te zorgen dat leraren zich hun gehele loopbaan blijven ontwikkelen.

Lees meer

Schoolcompositie en kenmerken van docentkwaliteit op VO-scholen

De tevredenheid van docenten (met de werkomgeving en het beroep) en kenmerken van docentkwaliteit (vertrouwen in eigen kunnen, disciplinair klimaat en docent-leerling relatie) op VO-scholen verschillen naar schoolcompositie.

Lees meer

Leraren aan het begin van hun loopbaan: pioniers die innovaties stimuleren of inschikkelijke professionals?

Het enthousiasme, het idealisme en de recente opleiding van beginnende leraren maakt ze tot een onschatbare bron voor innovatie. Echter komt deze innovatie alleen tot stand als een leraar voldoende ondersteuning krijgt om in een veilige omgeving te experimenteren.

Lees meer

Lesgeven aan leerlingen met speciale behoeften

Toegang tot onderwijs van goede kwaliteit voor leerlingen met speciale behoeften is voor een groot deel afhankelijk van de training en voorbereiding van leraren.

Lees meer

Andreas Schleicher - How to build a 21st-century school system

Andreas Schleicher, een van de makers van PISA en een internationale autoriteit op het gebied van onderwijsbeleid, heeft in april 2018 een nieuw boek gepubliceerd.

Lees meer

OESO Effectief lerarenbeleid - inzichten uit PISA

De OESO heeft onlangs een rapport gepubliceerd over effectief lerarenbeleid. Drie vragen worden beantwoord op basis van onder andere data van PISA 2015.

Lees meer

Gaat het Nederland lukken?

Gaat het Nederland lukken om opgenomen te worden in de rapportage van hét OESO-onderzoek naar de leer- en werkomstandigheden van leraren en schoolleiders in het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs, samen met bijna 50 andere landen?

Lees meer

Talis is aanwezig bij De Staat van het Onderwijs

Op 11 april vond het jaarlijkse congres van de Inspectie voor het Onderwijs plaats, De Staat van het Onderwijs 2018. Hierbij worden de trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelsel en binnen de onderwijssectoren gepresenteerd. Dit jaar ging er extra aandacht uit naar de toenemende sociaal-economische segregatie die de inspectie constateert, die leidt tot kansenongelijkheid.

Lees meer

Nog 2 maanden te gaan

Met de start van april zijn we aangekomen bij de een-na-laatste maand van het Talis 2018 onderzoek. Talis 2018 is hét OESO-onderzoek naar de leer- en werkomstandigheden van leraren en schoolleiders in het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs. Nog tot 27 mei hebben schooldirecteuren en leerkrachten de tijd om de vragenlijsten in te vullen die inzichten genereren die leiden tot een verhoging van de kwaliteit in het onderwijs. Dat de vragenlijsten ingevuld worden is van groot belang. Om meegenomen te worden in de internationale vergelijking met bijna 50 landen over de hele wereld moeten we maar liefst 75% respons halen op school- en op leraar niveau.

Lees meer

ISTP 2018 – Lissabon

Op 22 en 23 maart vindt de 8e International Summit on the Teaching Profession (ISTP) plaats in Lissabon. Tijdens deze top komen leraren, schoolleiders, beleidsmakers, onderwijsbonden en experts uit de best presterende landen, waaronder Nederland, samen om ideeën over effectieve maatregelen in het onderwijs uit te wisselen. De top dient als een platform om te zoeken naar het meest effectieve lerarenbeleid en naar best-practises die door andere landen kunnen worden overgenomen. Het thema van dit jaar luidt “New challenges and opportunities facing the teaching profession in public education”. Daarbij wordt met name ingegaan op de onderwerpen Schools at the Centre of their Communities, Pedagogies for the Future en Teacher well-being, confidence, efficacy and effectiveness.

Lees meer

Twee maanden onderweg, hoe staat het ervoor?

Na maanden van voorbereiding is afgelopen januari de enquête uitgezet die tot eind mei in bijna 50 landen over de hele wereld ingevuld zal worden door schooldirecteuren en leerkrachten. Het uiteindelijke doel van Talis, hét OESO-onderzoek naar de leer- en werkomstandigheden van leraren en schoolleiders in het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs, is het genereren van concrete inzichten die leiden tot de verhoging van de kwaliteit in het onderwijs. Er gelden echter strikte responsvereisten: we moeten maar liefst 75% respons halen op school- en op leraar niveau om meegenomen te worden in de internationale analyses. Gaan we dat halen?

Lees meer

Nieuwe column over Talis 2018 in online nieuwsbrief van PO Management

In de column wordt ingegaan op de rol die is weggelegd voor de schooldirecteur bij Talis 2018, het internationale onderzoek naar de leer- en werkomstandigheden van leerkrachten en schooldirecteuren.

Lees meer

OESO publiceert animatiefilmpje over Talis 2018

Dit filmpje illustreert het Talis onderzoek en benadrukt dat door deelname aan Talis 2018  wordt bijgedragen aan de verbetering van het onderwijs. Daarnaast roept het leraren en schooolleiders op om hun ervaringen te delen en zich hard te maken voor betere leer- en werkomstandigheden door deel te nemen aan Talis 2018.

Lees meer

Nieuwe Teaching-In-Focus over TALIS Video Study

In deze editie wordt aandacht besteed aan een nieuw onderzoeksproject, genaamd de TALIS Video Study.

Lees meer

Bekijk het Talis 2018 - filmpje!

Vandaag presenteert het Nederlandse Talis team met trots een eigen animatiefilm over deelname aan Talis 2018. Het korte filmpje benadrukt waarom deelname aan Talis 2018 zo belangrijk is en laat in een paar minuten zien wat de voordelen van deelname Talis 2018 zijn en welke inzichten kunnen worden opgedaan middels deelname.

Lees meer

How do teachers become knowledgeable and confident in classroom management? - Insights from a pilot study

Teaching in Focus is een goed leesbare samenvatting van belangrijke OESO-rapporten. In deze editie wordt aandacht besteed aan de eerste resultaten van de studie naar Innovating Teaching for Effective Learning (ITEL).

Lees meer

Nieuwsbrief-item van PO Management over Talis 2018

Hierbij worden scholen opgeroepen om deel te nemen aan Talis en wordt ook het filmpje van het Nederlandse Talis-team voor de deelnemende leraren weergegeven. Daarnaast kunt u lezen wat de toegevoegde waarde van het schoolrapport is voor deelnemende scholen. Lees het nieuwsbericht hier.

Lees meer

Terugblik – Talis 2018 on tour

Afgelopen maand is het Nederlandse Talis team veelvuldig aanwezig geweest bij evenementen waar zij in gesprek gingen met leraren en schoolleiders om het belang van deelname aan Talis 2018 onder de aandacht te brengen.

Lees meer

Promotie – Talis 2018 in tijdschriften

Daarnaast heeft het Nederlandse Talis team ook verschillende artikelen in diverse vakbladen gepubliceerd. Hierover kunt u hieronder meer lezen.

Lees meer

Schoolleidersregister PO besteedt aandacht aan Talis 2018

Zij besteden hierin onder andere aandacht aan de inzichten die Talis 2018 opleveren voor deelnemende scholen. Deelnemende scholen ontvangen allen een terugkoppeling van de resultaten op schoolniveau, die worden afgezet tegen zowel het Nederlandse als het internationale gemiddelde. Deze resultaten kunnen inzicht geven in de verbeterpunten die schoolleiders met hun leraren concreet kunnen oppakken. Lees het volledige nieuwsbericht hier.

Lees meer

CNV Onderwijs ondersteunt Talis 2018

Hierin benoemt CNV Onderwijs de waardevolle inzichten die deelname aan Talis 2018 oplevert. Scholen die deelnemen aan Talis 2018 helpen mee aan het genereren van inzichten op het gebied van leer- en werkomstandigheden van leraren en schoolleiders in Nederland. Lees het hele artikel hier.

Lees meer

De Talis-krant staat online!

Hiervoor zijn verschillende personen geïnterviewd, zoals vertegenwoordigers van de PO Raad, VO-raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, AVS, de Onderwijscoöperatie en het ministerie van OCW. Ook spraken we met schoolleiders en leraren die aan Talis 2013 deelnamen evenals schoolleiders en leraren die mee hebben gedaan aan de testfase van Talis 2018.

Lees meer

De PO-Raad ondersteunt deelname aan Talis 2018

In het nieuwsbericht wordt onder andere ingegaan op het belang van een internationale vergelijking in het primair onderwijs. Daarnaast wordt er ingezoomd op de resultaten uit de testfase van Talis 2018 dit voorjaar, waaraan verschillende basisscholen in Nederland hebben meegedaan. Het nieuwsbericht is hier te lezen.  

Lees meer

Terugblik op Lerarencongres 2017

Tijdens het Lerarencongres kwamen leraren samen om kennis en kunde met elkaar te delen middels workshops, discussies en lezingen van sprekers. Interactie en kennisdeling stonden hierbij centraal. De programmaonderdelen kende een thematische indeling, met o.a. werd ingezoomd op de leraar en het team, de leraar en de les, de leraar en de leerlingen en de leraar en het curriculum.

Lees meer

Talis in de nieuwsbrief van de VO-Raad

Hierin wordt onder andere aandacht geschonken aan de resultaten van de Field Trial van Talis 2018. Gezien de respons betreffen dit indicatieve resultaten en deze moeten daarom voorzichtig geïnterpreteerd worden. Klik hier voor het nieuwsbericht.

Lees meer

How do teachers teach? Insights from teachers and students

In deze editie van Teaching in Focus wordt ingegaan op de verschillen tussen leraren en leerlingen in de klas. Hoe ervaren beide groepen dit? Daarnaast vindt er een internationale vergelijking plaats, waarbij wordt ingezoomd op de casus van een wiskunde leraar in het voortgezet onderwijs.

Lees meer

Kamerbrief over de resultaten uit Talis 2013

De Kamerbrief die in 2014 door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Tweede Kamer is verstuurd laat zien dat Talis 2013 daadwerkelijk heeft bijgedragen aan aanpassingen op beleidsniveau. In de brief staan de belangrijkste bevindingen uit het rapport van Talis 2013 met daarna ook de beleidsreacties op de aanbevelingen van de OESO. Hierbij komen verschillende thema’s aan bod, bijvoorbeeld de werktevredenheid, scholing, beoordeling en feedback, en de werkomstandigheden van leraren. 

Lees meer

Brochure OESO

De OESO heeft een brochure over Talis 2018 gepubliceerd, met hierin onder andere een uitgebreide uitleg over Talis, relevante resultaten uit Talis 2013, ervaringen van deelnemers aan Talis 2013 en aanbevelingen vanuit het bestuur van Talis.

Lees meer

International Teaching Summit 2017

Afgelopen jaar vond in maart het 7e International Summit on the Teaching Profession (ISTP) plaats in Edinburgh. Tijdens deze top kwamen leraren, schoolleiders, beleidsmakers, onderwijsbonden en experts uit de best presterende landen samen om ideeën over effectieve maatregelen in het onderwijs uit te wisselen.

Lees meer

TALIS Toolkit: Helping Educators Improve Teaching and Learning in Their Schools

De Talis toolkit is gebaseerd op Talis data en geeft leraren en schoolleiders inzicht op en advies over ze hun leer- en werkomgeving op de school kunnen verbeteren.

Lees meer

Do new teachers feel prepared for teaching?

De nieuwe Teaching in Focus staat weer online! Teaching in Focus is een goed leesbare samenvatting van de omvangrijke OESO rapporten. Dit keer wordt aandacht besteed aan startende leraren.

Lees meer

We zijn begonnen!

We zijn begonnen met de voorbereidingen van Talis 2018! Onlangs hebben alle geselecteerde scholen een brief van het Nederlandse Talis team ontvangen. De schoolbesturen hebben tevens een brief ontvangen vanuit de PO Raad of de VO raad.

Lees meer

How can professional development enhance teachers’ class practices?

De nieuwe Teaching in Focus staat weer online! Teaching in Focus is een goed leesbare samenvatting van de omvangrijke OESO rapporten. Dit keer gaat het over de bijdrage van professionele ontwikkeling van leraren aan hun strategieën om het leren in de klas te bevorderen onder hun leerlingen.

Lees meer

‘Teaching Summit’ 2017

Vanaf donderdag 29 tot en met vrijdag 31 maart vindt het 7de International Summit on the Teaching Profession (ISTP) plaats in Edinburgh.

Lees meer

Pedagogical Knowledge and the Changing Nature of the Teaching Profession

In februari 2017 heeft OESO een rapport uitgebracht dat gebaseerd is op de resultaten van het Talis 2013. Het onderzoek focust zich op de invloed van pedagogische methodes en de invloed van kennis op het succes van leraren.

Lees meer

High-Quality Teacher Professional Development and Classroom Teaching Practices: Evidence from TALIS 2013

De OESO heeft in oktober 2016 een artikel uitgebracht over de bijdrage van professionele ontwikkeling van leraren aan hun strategieën om het leren in de klas te bevorderen onder hun leerlingen.

Lees meer

School Leadership for Learning: Insights from TALIS 2013

In september 2016 heeft de OESO op basis van de resultaten uit Talis 2013 een onderzoek uitgebracht over schoolleiderschap. Leiderschap wordt doorgaans gezien als een belangrijke factor in het ontwikkelen en onderhouden van professionele leergemeenschappen in scholen.

Lees meer

Lerarencongres 2016

Het Nederlandse Talis-team heeft het Lerarencongres in Amersfoort (8 oktober 2016) bijgewoond.

Lees meer

Verbeter de carrièrestructuur voor leraren

De OESO heeft in mei 2016 de Education Policy Review van Nederland uitgebracht. In deze review heeft de OESO veelvuldig gebruik gemaakt van data afkomstig uit Talis 2013. In het rapport staat onder andere dat in Nederland de carrièrestructuur voor leraren nog onderontwikkeld is. De versterking van de functiemix heeft wel beloningsvariatie gebracht, maar geen variatie in carrièremogelijkheden.

Lees meer