Talis 2018

Nederland heeft via het ministerie van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) besloten mee te doen aan Talis 2018. Deelname maakt het mogelijk de Nederlandse situatie te vergelijken met die van andere landen en te leren van andere landen. Daarnaast worden de resultaten gebruikt voor beleidsontwikkeling.

 

Talis 2018 richt zich onder andere op:

  • De opleiding en professionele ontwikkeling van leraren en facilitering daarvan vanuit de school;
  • De lesstijlen van leraren, hun didactische en pedagogische opvattingen;
  • De tijd die wordt besteed aan lesgerelateerde en niet-lesgerelateerde taken en werkbeleving;
  • Belemmeringen die schoolleiders en leraren ervaren in het uitoefenen van hun beroep;
  • Het schoolklimaat, waaronder de mate van zeggenschap van leraren op het schoolbeleid, de ervaren steun vanuit de leiding en collega’s, mate van collegiale samenwerking en deelname aan gezamenlijke professionaliseringsactiviteiten;
  • Het leiderschap in de school, zoals leiderschapsstijl, taken en autonomie van de schoolleider en (wijze van) beoordeling van leraren;
  • De wijze waarop leraren en scholen omgaan met verschillen tussen leerlingen als het gaat om hun capaciteit, gedrag en culturele/sociale contexten.
     

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de OESO het eindrapport TALIS 2018 eind juni 2019 zou publiceren. Kort voor de zomervakantie (2018) heeft de OESO besloten om het eindrapport in twee volwaardige delen op te knippen gezien de grote hoeveelheid gegevens. Deel 1 met als titel “Teachers and School leaders: continuous leaders” verschijnt eind juni 2019. Deel 2 met als titel “Teachers and School Leaders: Valued Professionals” verschijnt in maart 2020. Alle landen, waaronder dus ook Nederland, kunnen de onderzoeksdata van deel 2 pas openbaar maken zodra de OESO dat rapport heeft gepubliceerd.

 

Wie worden op welke wijze benaderd?

In het basisonderwijs worden 200 scholen geselecteerd voor Talis 2018; in het voortgezet onderwijs zijn dat er 150. Deze steekproeven worden getrokken door een specialistisch bureau voor statistiek en methodologie in Canada, Statistics Canada. Nadat een school heeft aangegeven mee te willen doen, worden op elke school 20 leraren geselecteerd. Deze leraren worden via een coördinator op hun eigen school benaderd, zodat de namen van de leraren zowel voor andere leraren als voor het Nederlandse Talis-team anoniem blijven. Indien een school minder dan 20 leraren heeft, worden alle leraren op die school benaderd met de vraag of zij de vragenlijst willen invullen. De vragenlijsten kunnen online worden ingevuld. Indien respondenten een voorkeur hebben voor een papieren vragenlijst wordt deze per post verstrekt. Het invullen van de vragenlijst duurt voor leraren gemiddeld 45 minuten en voor schoolleiders ongeveer 30 minuten.

Indien scholen niet worden geselecteerd voor Talis 2018, kunnen zij zich persoonlijk aanmelden voor dit onderzoek. De resultaten van deze scholen worden weliswaar niet meegenomen in de internationale analyses, wel wordt een schoolrapportage verstrekt indien de vragenlijst is ingevuld door minimaal 10 leraren. Geselecteerde scholen krijgen altijd een schoolrapportage toegestuurd, mits aan de voorwaarde is voldaan dat minimaal 10 leraren de vragenlijst hebben ingevuld. Deze voorwaarde heeft als doel de anonimiteit van de deelnemende leraren te waarborgen.

Klik hier voor een voorbeeld van een schoolrapportage.

 

Wat gebeurt er verder met de resultaten?

Internationale experts stellen op basis van de resultaten een internationaal rapport op over de hoofdbevindingen van Talis 2018. Dit rapport bevat zowel een onderlinge vergelijking van de deelnemende landen als een overzicht dat de ontwikkelingen in het onderwijs sinds 2008 in kaart brengt. Naast dit basisrapport worden tevens thematische rapportages opgesteld. Het Nederlandse Talis-team brengt tevens een rapport uit waarin de Nederlandse resultaten wordt vergeleken met die in Noordwest-Europa (o.a. Engeland (VK), Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden) en het algehele Talis-gemiddelde. Daarbij zal afzonderlijk een rapport voor het basisonderwijs en voor het voortgezet onderwijs worden opgesteld. In het rapport voor het voortgezet onderwijs wordt tevens een vergelijking gemaakt met de resultaten in 2013, om zo ontwikkelingen zichtbaar te maken.


De resultaten van alle deelnemende landen worden bij elkaar gebracht in een OESO-database en zijn beschikbaar voor nadere analyses. Hierin zijn de identificerende kenmerken van scholen niet meer te vinden. De nationale kenniscentra zijn de enige die weten welke scholen hebben deelgenomen en zijn gebonden aan een geheimhoudingsverplichting. Er zullen zowel in internationaal verband als in landelijk verband nooit uitspraken worden gedaan die te herleiden zijn naar individuele scholen of leraren.


Voor Talis 2013 zijn de volgende themarapporten verschenen:

 

Wat zijn de vereiste deelnamecijfers?

Landen worden niet zonder meer meegenomen in de internationale analyses en de OESO-database. Er is een minimum respons vereist van 75% op school- en op leraarniveau. Om hieraan te kunnen voldoen moeten er dus veel meer scholen (en leraren) bereid zijn tot deelname dan in vergelijkbare onderzoeken. Voor Talis 2013 is er uiteindelijk een respons behaald van 80,4% op schoolniveau en 75,5% op docentniveau.

In 2018 is de responsvereiste voor ISCED 2 (onderbouw van het vo) met 78% gehaald. Helaas is de vereiste respons bij het basisonderwijs groep 3-8 (ISCED 1) niet gehaald. Met 66% zijn we onder de internationale norm gebleven.

 

Planning Talis 2018

Januari – oktober 2016

Ontwikkeling internationale vragenlijsten

Februari – april 2017

Test van vragenlijsten en procedures (field trial)

Januari – mei 2018

Dataverzameling (main survey)

Juni 2019

Publicatie internationaal OESO rapport deel 1

Juni 2019

Publicatie two pager van de meest interessante resultaten voor Nederland uit het OESO rapport (deel 1)

Maart 2020

Publicatie internationaal OESO rapport deel 2

Maart 2020

Nationale rapporten