Nieuwe column over Talis 2018 in online nieuwsbrief van PO Management

In de column wordt ingegaan op de rol die is weggelegd voor de schooldirecteur bij Talis 2018, het internationale onderzoek naar de leer- en werkomstandigheden van leerkrachten en schooldirecteuren.

Lees meer

OESO publiceert animatiefilmpje over Talis 2018

Dit filmpje illustreert het Talis onderzoek en benadrukt dat door deelname aan Talis 2018  wordt bijgedragen aan de verbetering van het onderwijs. Daarnaast roept het leraren en schooolleiders op om hun ervaringen te delen en zich hard te maken voor betere leer- en werkomstandigheden door deel te nemen aan Talis 2018.

Lees meer

Nieuwe Teaching-In-Focus over TALIS Video Study

In deze editie wordt aandacht besteed aan een nieuw onderzoeksproject, genaamd de TALIS Video Study.

Lees meer

Bekijk het Talis 2018 - filmpje!

Vandaag presenteert het Nederlandse Talis team met trots een eigen animatiefilm over deelname aan Talis 2018. Het korte filmpje benadrukt waarom deelname aan Talis 2018 zo belangrijk is en laat in een paar minuten zien wat de voordelen van deelname Talis 2018 zijn en welke inzichten kunnen worden opgedaan middels deelname.

Lees meer

How do teachers become knowledgeable and confident in classroom management? - Insights from a pilot study

Teaching in Focus is een goed leesbare samenvatting van belangrijke OESO-rapporten. In deze editie wordt aandacht besteed aan de eerste resultaten van de studie naar Innovating Teaching for Effective Learning (ITEL).

Lees meer

Nieuwsbrief-item van PO Management over Talis 2018

Hierbij worden scholen opgeroepen om deel te nemen aan Talis en wordt ook het filmpje van het Nederlandse Talis-team voor de deelnemende leraren weergegeven. Daarnaast kunt u lezen wat de toegevoegde waarde van het schoolrapport is voor deelnemende scholen. Lees het nieuwsbericht hier.

Lees meer

Terugblik – Talis 2018 on tour

Afgelopen maand is het Nederlandse Talis team veelvuldig aanwezig geweest bij evenementen waar zij in gesprek gingen met leraren en schoolleiders om het belang van deelname aan Talis 2018 onder de aandacht te brengen.

Lees meer

Promotie – Talis 2018 in tijdschriften

Daarnaast heeft het Nederlandse Talis team ook verschillende artikelen in diverse vakbladen gepubliceerd. Hierover kunt u hieronder meer lezen.

Lees meer

Schoolleidersregister PO besteedt aandacht aan Talis 2018

Zij besteden hierin onder andere aandacht aan de inzichten die Talis 2018 opleveren voor deelnemende scholen. Deelnemende scholen ontvangen allen een terugkoppeling van de resultaten op schoolniveau, die worden afgezet tegen zowel het Nederlandse als het internationale gemiddelde. Deze resultaten kunnen inzicht geven in de verbeterpunten die schoolleiders met hun leraren concreet kunnen oppakken. Lees het volledige nieuwsbericht hier.

Lees meer

CNV Onderwijs ondersteunt Talis 2018

Hierin benoemt CNV Onderwijs de waardevolle inzichten die deelname aan Talis 2018 oplevert. Scholen die deelnemen aan Talis 2018 helpen mee aan het genereren van inzichten op het gebied van leer- en werkomstandigheden van leraren en schoolleiders in Nederland. Lees het hele artikel hier.

Lees meer

De Talis-krant staat online!

Hiervoor zijn verschillende personen geïnterviewd, zoals vertegenwoordigers van de PO Raad, VO-raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, AVS, de Onderwijscoöperatie en het ministerie van OCW. Ook spraken we met schoolleiders en leraren die aan Talis 2013 deelnamen evenals schoolleiders en leraren die mee hebben gedaan aan de testfase van Talis 2018.

Lees meer

De PO-Raad ondersteunt deelname aan Talis 2018

In het nieuwsbericht wordt onder andere ingegaan op het belang van een internationale vergelijking in het primair onderwijs. Daarnaast wordt er ingezoomd op de resultaten uit de testfase van Talis 2018 dit voorjaar, waaraan verschillende basisscholen in Nederland hebben meegedaan. Het nieuwsbericht is hier te lezen.  

Lees meer

Terugblik op Lerarencongres 2017

Tijdens het Lerarencongres kwamen leraren samen om kennis en kunde met elkaar te delen middels workshops, discussies en lezingen van sprekers. Interactie en kennisdeling stonden hierbij centraal. De programmaonderdelen kende een thematische indeling, met o.a. werd ingezoomd op de leraar en het team, de leraar en de les, de leraar en de leerlingen en de leraar en het curriculum.

Lees meer

Talis in de nieuwsbrief van de VO-Raad

Hierin wordt onder andere aandacht geschonken aan de resultaten van de Field Trial van Talis 2018. Gezien de respons betreffen dit indicatieve resultaten en deze moeten daarom voorzichtig geïnterpreteerd worden. Klik hier voor het nieuwsbericht.

Lees meer

How do teachers teach? Insights from teachers and students

In deze editie van Teaching in Focus wordt ingegaan op de verschillen tussen leraren en leerlingen in de klas. Hoe ervaren beide groepen dit? Daarnaast vindt er een internationale vergelijking plaats, waarbij wordt ingezoomd op de casus van een wiskunde leraar in het voortgezet onderwijs.

Lees meer

Kamerbrief over de resultaten uit Talis 2013

De Kamerbrief die in 2014 door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Tweede Kamer is verstuurd laat zien dat Talis 2013 daadwerkelijk heeft bijgedragen aan aanpassingen op beleidsniveau. In de brief staan de belangrijkste bevindingen uit het rapport van Talis 2013 met daarna ook de beleidsreacties op de aanbevelingen van de OESO. Hierbij komen verschillende thema’s aan bod, bijvoorbeeld de werktevredenheid, scholing, beoordeling en feedback, en de werkomstandigheden van leraren. 

Lees meer

Brochure OESO

De OESO heeft een brochure over Talis 2018 gepubliceerd, met hierin onder andere een uitgebreide uitleg over Talis, relevante resultaten uit Talis 2013, ervaringen van deelnemers aan Talis 2013 en aanbevelingen vanuit het bestuur van Talis.

Lees meer

International Teaching Summit 2017

Afgelopen jaar vond in maart het 7e International Summit on the Teaching Profession (ISTP) plaats in Edinburgh. Tijdens deze top kwamen leraren, schoolleiders, beleidsmakers, onderwijsbonden en experts uit de best presterende landen samen om ideeën over effectieve maatregelen in het onderwijs uit te wisselen.

Lees meer

TALIS Toolkit: Helping Educators Improve Teaching and Learning in Their Schools

De Talis toolkit is gebaseerd op Talis data en geeft leraren en schoolleiders inzicht op en advies over ze hun leer- en werkomgeving op de school kunnen verbeteren.

Lees meer

Do new teachers feel prepared for teaching?

De nieuwe Teaching in Focus staat weer online! Teaching in Focus is een goed leesbare samenvatting van de omvangrijke OESO rapporten. Dit keer wordt aandacht besteed aan startende leraren.

Lees meer

We zijn begonnen!

We zijn begonnen met de voorbereidingen van Talis 2018! Onlangs hebben alle geselecteerde scholen een brief van het Nederlandse Talis team ontvangen. De schoolbesturen hebben tevens een brief ontvangen vanuit de PO Raad of de VO raad.

Lees meer

How can professional development enhance teachers’ class practices?

De nieuwe Teaching in Focus staat weer online! Teaching in Focus is een goed leesbare samenvatting van de omvangrijke OESO rapporten. Dit keer gaat het over de bijdrage van professionele ontwikkeling van leraren aan hun strategieën om het leren in de klas te bevorderen onder hun leerlingen.

Lees meer

‘Teaching Summit’ 2017

Vanaf donderdag 29 tot en met vrijdag 31 maart vindt het 7de International Summit on the Teaching Profession (ISTP) plaats in Edinburgh.

Lees meer

Pedagogical Knowledge and the Changing Nature of the Teaching Profession

In februari 2017 heeft OESO een rapport uitgebracht dat gebaseerd is op de resultaten van het Talis 2013. Het onderzoek focust zich op de invloed van pedagogische methodes en de invloed van kennis op het succes van leraren.

Lees meer

High-Quality Teacher Professional Development and Classroom Teaching Practices: Evidence from TALIS 2013

De OESO heeft in oktober 2016 een artikel uitgebracht over de bijdrage van professionele ontwikkeling van leraren aan hun strategieën om het leren in de klas te bevorderen onder hun leerlingen.

Lees meer

School Leadership for Learning: Insights from TALIS 2013

In september 2016 heeft de OESO op basis van de resultaten uit Talis 2013 een onderzoek uitgebracht over schoolleiderschap. Leiderschap wordt doorgaans gezien als een belangrijke factor in het ontwikkelen en onderhouden van professionele leergemeenschappen in scholen.

Lees meer

Lerarencongres 2016

Het Nederlandse Talis-team heeft het Lerarencongres in Amersfoort (8 oktober 2016) bijgewoond.

Lees meer

Verbeter de carrièrestructuur voor leraren

De OESO heeft in mei 2016 de Education Policy Review van Nederland uitgebracht. In deze review heeft de OESO veelvuldig gebruik gemaakt van data afkomstig uit Talis 2013. In het rapport staat onder andere dat in Nederland de carrièrestructuur voor leraren nog onderontwikkeld is. De versterking van de functiemix heeft wel beloningsvariatie gebracht, maar geen variatie in carrièremogelijkheden.

Lees meer